train aur ladies main kya samanta hai?
train late hoti hai to makeup karti hai.
lady makeup karti hai to late hoti hai.

Related Posts with Thumbnails